Mais ja juunis toimunud MTÜ Polis olulistest sündmustest

Juunis toimusid nii MTÜ Polis üldkoosolek kui ka VIII omavalitsuspäeva korralduskomitee koosolek

Üldkoosolekul räägiti:

  • Polise möödunud aasta tegevusest ja kinnitati 2022. majandusaasta aruanne.
  • Eesti VIII Omavalitsuspäevast Rae vallas, sh asjakohasest kavast ning deklaratsiooni projektist.
  • Arutati Polise suveseminariga „Rohepööre – idee, soovid ja tegelikkus“ seonduvat. Suveseminar toimub 25. augustil Kiili vallas. Suveseminar on pühendatud Eesti Vabariigi taastamise 32. aastapäevale ning sellega märgitakse ära ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 30. aastapäev.
  • Arutati ka III Harjumaa omavalitsuspäevaga seonduvat Harku vallas ning aastalõpu seminariga seonduvat.
  • MTÜ Polise uuteks liikmeteks võeti vastu Liisa Ikla, kes on Tallinna Ülikooli tudeng ja seotud mitmete MTÜ Polis projektidega ning Priit Põldmäe, kes on Kiili abivallavanem.

VIII omavalitsuspäeva korralduskomitee koosolekul arutati:

  • Omavalitsuspäev 2023 toimub 21.-22. septembril Rae vallas Kindluse Koolis (Roheluse tee 4, Järveküla). Arutati päeva sisulist ja tehnilist korraldust. Seekordse OVP 2023 teemaks on “Andmepõhine juhtimine – kood eduka omavalitsuseni”.
  • Täpsustati päevakorra projekti, kavandamisel on töötubade teemad, täiendatakse deklaratsiooni projekti.
  • Kavas on järgida juba kujunenud traditsioone, kuid samaaegselt algatada ka mitmeid uusi ideid. OVP 2023 esinejateks on nii riigi ja kohalike omavalitsuste kui liitude kui ka ülikoolide, ettevõtete ja teiste valdkonna institutsioonide esindajad.
  • Kava projektis on samuti Riigikogus esindatud erakondade juhtide diskussioon. loomulikult kuulub kavasse ka kultuuriline osa jne.
  • Ettevalmistamisel on OVP 2023 veebileht Rae valla kodulehel.

Esimese õiguskantsleri Eerik-Juhan Truuväli 85. sünniaastapäevale pühendatud kollokvium

24. mail toimus õiguskantsleri kantseleis kollokvium, mis oli pühendatud juristi, õppejõu ja iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigi esimese õiguskantsleri ning MTÜ Polis esimese presidendi, professor Eerik-Juhan Truuväli 85. sünniaastapäevale.

Sündmuse „Eerik-Juhan Truuväli – õiglus ja õigus. Kohaliku omavalitsuse õiguskorra areng ja järelevalve“ avasid õiguskantsleri asetäitja-nõunik, kantselei direktor Olari Koppel ning Sulev Lääne, MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud.

Tervituseks võttis sõna Riigikogu esimees Lauri Hussar. Esimeses osas „Eerik-Juhan Truuväli õiglus ja õigus“ esinesid teiste seas sõnavõttudega õiguskantsler Ülle Madise, justiitsminister Kalle Laanet, Riigikohtu esimees Villu Kõve (ei viibinud kohapeal, aga sündmuse tarbeks ettevalmistatud tervitus loeti ette), Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma aseesimees Helmen Kütt, Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas, MTÜ Polis president Sulev Lääne, tuntud juristid ja väljapaistvad ühiskonnategelased Rait Maruste, Paul Varul (ei viibinud kohapeal, aga sündmuse tarbeks ettevalmistatud tervitus loeti ette) jpt.

Teises osas „Kohaliku omavalitsuse õiguskord ja järelevalve“ räägiti kohaliku omavalitsuse aluste seadusest, kohaliku omavalitsuse õigusruumi taasloomisest ning riikluse ja demokraatia taastamisest, samuti põhiseaduse 14. peatükist ning põhiseaduse rakendamisest – kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) ettevalmistamisest. Kollokviumi teises osas arutleti veel teemadel haldusreformi esialgsetest tulemustest ja regionaalsest arengust ning pilootprojektidest. Ettekannetega astusid üles Tallinna linnapea, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart, emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees, Tallinna Ülikooli dotsent Peeter Järvelaid, prof. Igor Gräzin jt.

Päeva võtsid kokku Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor Gaabriel Tavits. Graubergi sõnul oli tegu väga huvitava kuulamisega. Erinevad õiguskoolkonnad rääkisid kohalike omavalitsuse probleemidest. Samas oli kollokviumi fookuses ikkagi Truuväli isik, tema roll õigussüsteemi ülesehitamisel, samas avati ka tema inimlikku poolt. Grauberg andis ka teada, et Tallinna Ülikooli Mare maja auditoorium 225 nimetati Juhan Truuväli nimeliseks.

Gaabriel Taavits pidas samuti kollokviumipäeva ja ettekandeid huvitavateks ja kasulikeks. Taavits tegi ettepaneku, et aasta pärast toimuv Eerik-Juhan Truuväli kollokvium võiks toimuda Tartu Ülikoolis.

Sündmuse peakorraldaja Sulev Lääne tänas kõiki ettekandjaid suurepäraste ettekannete eest ning külalisi, kes Eerik-Juhan Truuväli sünniaastapäeva ettevõtmisele kohale tulid, ja teda sellega meeles pidasid ning austasid.

Kollokviumi korraldasid MTÜ Polis, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, Tallinna Ülikool, ELVL ja partnerid.

President Arnold Rüütel ja kohalikud omavalitsused

President Arnold Rüütel tähistas 10. mail oma 95. juubelit. Õnnitlejateks olid nii riigijuhid, kohalike omavalitsuse esindajad, teadlased, kolleegid kui ka lähedased. Õnnitlejateks olid ka MTÜ Polis- ja Tallinna Ülikooli esindajad.

MTÜ Polise poolt anti üle auaadress, milles avaldati president Rüütlile tänu erilise panuse eest Eesti riigi taastamisse ja arengusse ning väga sisuka koostöö eest kohalike omavalitsustega. Teadaolevalt omistati president Arnold Rüütlile Tallinna Ülikoolis toimunud kollokviumil 4. mail 2021 MTÜ Polis auliikme staatus.

Juubelil meenutati ka Eesti riikluse ning kohaliku omavalitsuse taasloomist ja arengut ning president Arnold Rüütli rolli selles. MTÜ Polis president, Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne tõi esile, et president Arnold Rüütlil on väga oluline roll nii Eesti taasiseseisvumisel kui ka riikluse ja kogukondliku elukorralduse arengu protsessis. President Arnold Rüütel on väga oluliseks pidanud ka teaduspõhist riigijuhtimist ning kohaliku omavalitsuse tegevuses analüütilist lähenemist. Seejuures on ta olnud olulises rollis omavalitsuspäeva ning selle kui riikliku tähtpäeva ellukutsumisel. President Arnold Rüütel on olnud väga aktiivne MTÜ Polis, Tallinna Ülikooli, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma, ELVL ja partnerite korraldatud ettevõtmistel esineja.

Raivo Vare märkis, et koos meenutati neid aegu kui Arnold Rüütli juhitud Ülemnõukogu Presiidium mängis suunavat rolli nii uue valimiskorra väljatöötamisel, vastuvõtmisel ja realiseerimisel kui ka haldusreformi läbiviimisel. Just ÜNP juures moodustatud ekspertkomisjoni tollased juhid, Polise liikmed Sulev Mäeltsemees, Sulev Lääne ja Raivo Vare rõhutasid, et selle komisjoni kaudu käinud omavalitsusstaatuse ja kohaliku haldusjaotuse protsesside ettevalmistamine ja läbiviimine andsid tõuke uue vaba ja demokraatliku riigikorralduse tekkeks alt üles, mis mõneti tuletas meelde ka esimese Eesti Vabariigi rakendumise ajalugu perioodil 1917-1919. Seejuures on võimatu ülehinnata Arnold Rüütli rolli meie omariikluse taastamises igas mõttes.

Sulev Mäeltsemees meenutab, et omavalitsusliku staatuse omistamisel 1990. aastate algul Ülemnõukogu presiidiumis selgitas ja meenutas tollane presiidiumi esimees Arnold Rüütel kohaliku omavalitsuse toimimist Eesti Vabariigis enne 1940. aastaid.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun on seisukohal, et võimatu on president Arnold Rüütli rolli Eesti riikluse taastamisel ning arendamisel üle hinnata. Samuti on imetlusväärne tema oskus inimestega suhelda ning aktiivne eluhoiak – seda nii ettekannetes, tervitustes kui ka vahetus suhtluses. Seega on täiesti loomulik, et ka näiteks omavalitsuspäevade „pildigaleriides“ on kõige enam just temaga soovitud ühispildile jääda.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi direktor Indrek Grauberg on veendunud, et president Arnold Rüütel on riigijuhina ja ühiskonnategelasena püüdnud juhinduda teaduspõhisest maailmapildist, kandnud endas nii Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse arengu ajaloolist vaatenurka kui ka rõhutanud üha keerukamaks muutuva maailma väljakutsete lahendamiseks olulist tuleviku visiooni vajalikkust..

Eriline oli tema osa samuti kohaliku omavalitsuse süsteemi taastamise käigus, kusjuures kõik vallad, linnad ja alevid said omavalitsusliku staatuse tema allkirja kandva tunnistusega. Aluseks oli seejuures asjakohase ekspertkomisjoni otsus (toimis algselt Ülemnõukogu Presiidiumi, pärast Riigikogu valimisi aga vabariigi valitsuse juures). Õnnitlejateks olidki ekspertkomisjoni esimees emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees ning esimehe asetäitjad Sulev Lääne ja Raivo Vare.

Praktiliselt on valdav osa omavalitsuspäevadest, valdkonna foorumitest ning kollokviumidest saanud kuulda tema sisukaid sõnavõtte. Eelnev on kokku võetud ka juubelil esitletud Arnold Rüütli sõnavõttude ja kirjalike tööde põhjal koostatud kogumikus “Tõeotsingute radadel”. Kogumikus on ka eraldi peatükk: “Kohalik omavalitsus”. Samuti sisaldub seda ainest ka peatükkides „Artiklid“ ning „Tervitused ja õnnitlused“.